Ландшафтен дизайн

Ландшафтен дизайн и проекти за озеленяване на дворове

Проектирането е етап от изграждането на зелените площи, при който се извършват предварителни проучвания, изяснява се цялостната концепция на ландшафтния дизайн и се определя бюджета за начинанието. Изработването на ланшафтния проект се състои от няколко етапа. Необходимо е клиента да предостави , възможно най-точни изходни данни за терена. Това включва ситуация на имота, тахиметрична снимка или вертикална планировка / ако вече е направена такава / , подземни комуникации и възможности за захранване на поливна система. Важно е установяването състоянието на почвата, особеностите на терена и околния пейзаж.

Първата стъпка е разработване на идейно решение , което е продукт от желанията на клиента и вижданията на ландшафтния архитект. На този етап се уточнява алейната мрежа, всички зони и архитектурни елементи, които са основата върху която ще се проектират зелените площи. Идейното решение включва определянето на дървесно-храстовите декоративни групи , живи плетове , цветни композиции, тревни площи и др. елементи , които ще присъстват в озеленяването на дадения терен.

Втория етап е изработването на работния проект, включващ дендрологична ведомост с пълния списък растения използвани в проекта, както тяхното количество и размер при засаждане. На базата на дендрологичната ведомост се изготвя количествено-стойностна сметка. Трасировъчният чертеж и посадъчната схема се изработват при одобрена от възложителя количествено-стойностна сметка.

Нашите проекти се разработват от ландшафтен архитект с пълна проектанска правоспособност. Съобразени са с изискванията описани в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Про Сървис България – комплексни ектериорни решения

Свържете се с нас