Ландшафтно проектиране

Идеен Проект – обща композиция, ситуация, функционално зониране, алейна мрежа

Дендрологичен проект – Разположение, вид, брой и размер на растителността, описани в номенклатурен списък

Трасировъчен чертеж – размери и отстояния на контура на настилките

Посадъчна схема  – места и размери на дупките за засаждане на растенията

Проект на алейна мрежа – Включва алейната мрежа с котирани алеи и площадки с цел трасирането им на терена

Обяснителна записка – към проекта

Количествена сметка – към проекта

 

ЦЕНА: 1.00-3.00 лв/м2 при минимум 400.00 лв.

Детайли, разрези, изгледи – Разработка на специфичен елемент от проекта – 100 лв./бр.

Изготвяне на скици и колажи – 80,00 – 160,00 лв./бр.

Comments are closed.